ⵓⴼⵓⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ »

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ  » ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.


ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ 2001, ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ.


ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵙⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⴰⴽⵯ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵔⴰ ⵏⵏⵙ. ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.