ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021 – 15 :00 - ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ « ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ »

« ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ » ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵉⵕⵥⵎ ⵡⵉⵏⴰⵡ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ (ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ) ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵎⵉ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⵉⵎ ⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ.

 

ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴳⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵓⵙⴷⵉⴼ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵍⴰⵇⵏ. ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵎⵢⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ.

 

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « « ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ». ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ, ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵙ ⵙⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ. ⴳ ⵜⵙⴳⴳⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴰⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ - ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⴰⵍⴰ. ⴰ ⴷⵔⵓⵏ ⵇ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ, ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵎⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⴽⵯ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ, ⴳⵉⵏ ⴰⵣⵖⴰⵏ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ.