ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ

ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ. ⴰⴱⵙⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰ, ⵙ ⵜⵉⴷⵜ, ⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ. ⵏⵉⵙⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⴽⴽⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵔ ⵅⴼ ⵜⵍⵓⵖⵉ ⵏⵜⵙⴽⴽⴰⵍ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵖⴷⴷⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵓⴷⵎ ⴰⵡⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⴼⵔⴰⴽⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵔⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ.

 

ⴰⵖⵓⵍⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⵯ ⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷⵓⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⴰⵖ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴳⵓⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⴹⵕⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵡⵉⴷⵉ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵅⵓⵏⴱⴰⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵙⵏⵜ, ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ, ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵕⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵍⵍⴰⴱⵉⵜ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⴷⵉⵢ ⴰⵏⵖⴱⵓ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜ ⵏⵙⵎⵓⵔⵙ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ. ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ ⵏⵙⵎⵔⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵏⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ, ⴳ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴽ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰⵍⴰⴱⵉⵔⵓⵙ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⵉⵙⴷⵓⵇⵇⵓⵔⵏ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ. ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵎⵍⴰⵏⵜ ⴰⵖ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙ ⵥⴹⴰⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⴹⵏⵜ ⴰⵖⴷⴷⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⴽⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵓⴼⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵔⵓⵜⵉⵏ, ⵏⴱⵓⵖⵍⵓ.

 

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ , ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵉⴷⴷⵔ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ ⴷⴰⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵎⵎⴰ ⵉ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵖⵔⵉⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ; ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⴷⵔⵙ ⵉⵣⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵖⵕⴹ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵓⴷⵔⵉ ⴰⵥⵓⵍⴰⵢ, ⵜⴰⵏⵎⵃⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵏⵏⴰ ⵉⴷ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ, ⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵡⵉⴷⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.

 

ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⴹⴼⵜ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ. ⵏⵔⵏⵓ ⵉⴷ ⴰⵙⴳⵯⵎⴹ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵅⴼ ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴷ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵥⴰ ⵉⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵙⵜⵉ ⵢⴰⵜ ⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011. ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵥⵎⵎⴰⵥⵥⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴳⵎ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⵉⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵏⵜⴰⴼⴼⴰ ⴳ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ « ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ »

 

ⵜⵉⴷⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⴰⵛⴽⵓ, ⴳ ⵜⵢⵔⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵏⵟⵟⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ, ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴼⴰ ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵜⵛⵇⵇⴰ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ. ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵇⵇⴰⵔ ⵓⵢⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴳ ⴰⵙⵓⴳⵔ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⵙⴱⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵡⵉⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵍⵍⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵣⴷⵉⵔⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ.