ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ »

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ »

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⴰⵏⵢⴰ, ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ « ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ».
ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵍⵎⵣⵏⴷ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵄⴰⵚⵉⴹ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵎ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙ ⵓ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵥⴹⵓⴹ.
ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴳ 15.00, ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.