ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⴰⴼⵛⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ

ⵙ ⵜⵉⵇⵇⴷⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⴰⵙ ⴰⵖ ⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏⵄⴰⵇⵉⵢⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵙⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵅⵉⴱⵜ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵄⵏⴷⵓ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵡⵓⵍ, ⵏⵜⵜⵔ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵉⴳ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵎⵓ ⵜⵚⴰⵃⴰ ⵜⵎⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵍⵊⵏⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⴼⴽ ⴰⵖ ⵜⵉⵥⵉⴹⵕⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

 

ⵡⵉⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰ ⵏⴳⴰ, ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙ ⵔⴰ ⵏⴰⵖⵓⵍ.