ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ

 

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ

 

ⴰⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ

 

ⵜⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ

 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵖⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵏ ⵉⴳⴳⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵡⵏⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ  ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵉⵡⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵊ.

 

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ «ⴽⵓⴱⵉⴷ 19», ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ.