ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ  ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ: "ⴰⵙⵓⵖⵍ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵔⴰⵙ", ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴳ ⵜⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.

 

ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ :

  • ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ

  • ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ

ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ :

  • ⴰⴽⵢⵓⴹ ⵃⴰⵙⴰⵏ