ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ.

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵍⵍⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ  ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴱⵔⵔⵃ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵏⵎⵍ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.  ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵚⵏⵉⵄ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ “ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵜⴰⵡⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ: ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵄⵕⴰⴱ, ⴰⵚⵃⵕⴰⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵏⴷⴰⵍⵓⵙ(...)”. ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⵓⵍⵙ ⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ.  ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ 9 ⵎⴰⵕⵚ 2011 ⵅⴼ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵣⵔⴰⵢ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵍⵍⵉ  ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ  ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵉⵔⵏⵓ ⴰⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ  ⵙ ⵓⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2011, ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴰⵎ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴱⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵣⵡⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ: ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵥⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⴰⵏⴼ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵡⴰⵍⴰⵢ. ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵟⵟⴼ ⵙ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ: ⵜⴰⴼⵍⵙⵜ ⵙ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵍⴱⴰⵢⵄⴰ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ. ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ  ⵉⵣⵓⵣⵣⵔⵏ ⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ   ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ, ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵉⵙⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵔⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⵙⴳⵎⵉ, ⴰⵔⵣⵣⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ, ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ, ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵓⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏⵏⴰ, ⵙⴳ 2003/2004, ⵉⵙⴽⵊⵎⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ  ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ. ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵓⵏⴼⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵢⵢⵉⵀⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ. ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴷⴰⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ TV8, ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2010. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴱⵃⵃⵕ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵙⴽⵊⵎ ⵜ ⴳ ⵜⴳⵔⴱⴰⵣⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴷⴰⵙ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ. ⴰⵡⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⴼⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵍⴰ  ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵢⴰ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵉ ⵉⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ  ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ.

ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵥⵏⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⵓⴽⵣⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⵉⵡⵉ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ. ⴳ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⴽⵣ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵜⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵏⵏⵉⴷ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵍⴰⵢ ⴷ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ. ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵉⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵏⵏⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵡⵇⵇⵔ ⴷ ⵓⵎⵅⵉⵍⴰⴼ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ.