ⴰⵙⵉⵡⴹ

ⴰⵙⵉⵡⴹ

ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ:  ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ.

 

ⵎⴰⵏ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉ.

 

ⵢⵓⴷⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ, ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⴰ ⵏ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.