ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ

ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵓⵙⵙⴰⵏ 25 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ », ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴽⴰⵔⵍⴰⵙ ⴽⴰⵙⵜⵉⵢⴰⵏⵓⵙ, ⵙⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⴰⵕⵙⵍⵓⵏ