ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⴽⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵙⴳ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⴽⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⴽⴰⵍ ⴰⵔ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴼⵍⵉⵙⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏⵏⵙ ; ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵅⵉⵜⵉⵔⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵏⴰ, ⵥⴹⵉⵕⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰⵜⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵜⵙⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⵣ, ⵉⵜⵜⵏⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ, ⵙⵡⴰ ⵜⵉⵏ ⵉⵎⴷⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏⵖ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ, ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵏ ⴰⴼⵕⵉⵇⵢⴰ, ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴼⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⵙⴽⵛⴰⵎ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⴼⵉⵔⴰⵙ.

ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴱⴹⵓ ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ. ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵎⵙⴱⴹⵓ ⴷ ⵓⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⴳⴰⵏ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⴰⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ. ⵎⴳ ⵏⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵉⴼⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵓⵔⴰ, ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵏ ⵏ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ « ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ » ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵎⵥ ⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ.

ⴳ ⵓⵙⵓⵜⵍ ⴰⴷ, ⴷⴰ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴹ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972 ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : « ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⵎ », ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⵉⵏⵏⵓⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2972.