ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ

ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ(ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ) ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ   ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵢⴰⵏⴼ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵔⵎ ⵏ   ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵎⵉ ⵜⴱⴷⴷⴰ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⵜⵉⵣⵉⴳⵣⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵙ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ.

 

ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⴷⵉⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵓⵏⴱⵉⴹⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵉⵍⴰⵇⵏ. ⴰⵙⵙⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵎⵢⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴰⴳⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵢⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2021, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⴷ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ.