ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022 ⴳ ⵜⵉⵙⵙ 12 :00 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴳⵔⵓ : « ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵎⴰⴳⴳⴰⵔⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ/ Regards croisés sur les sociétés amazighes ».