ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ »

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019 – 15:00, ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⵕⵥⵎⵏ, ⵙ ⵓⵙⵜⵉ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ», ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵎⵙⵓⵙⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵉⵀⴰⵎ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ.