ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ : ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ  ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⴰⵏⴹⴰⵏⵉⵏ  ⴳ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ  ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴷ ⵓⵙⴰⵔⵎ  ⵏ  ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⴰⵔ  ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ   l  ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ,  ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ  ⴰⴳ  ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ  ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ  ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ  ⴳ  ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ  ⵜⵎⵙⵙⴰⵏⵉⵏ  ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ,ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵚⵚⵍⵟⴰⵏ  ⵎⵓⵍⴰⵢ  ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ  ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ, ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ  ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ   ⵅⴼ : ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ : ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ  ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵓⵔⴰⵙ  ⵏ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ  ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⴳ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ,  ⵓⵙⵙⴰⵏ  ⵏ 21 ⴷ22  ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 .