ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ: « ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ »

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ: « ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ »

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2019 ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷⵓ : « ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵡⴰⵙⵉⴷⴷ ⵢⵉⵔⵉⵎ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».