ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ

ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⴰⴹⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ :“ ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍ ⵉⵏ “, ⴰⵙⵙ ⵏ31 ⵎⴰⵕⵚ 2022, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵙⵙⴰⵖⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ. ⴰⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵢⵓⵜⵓⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ [IRCAM MAROC].