ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ

ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⵏ ⵜⵙⵓⵏⴹⵜ ⴰⴳⴷⴰⵍ-ⵢⴰⴹ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⴱⴳⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴳⴷⴰⵍ, ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵄⵏⴰⴳ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴰⵙⴰⵔⵉ ⵉⵏⵓ : ⴰⴳⴰⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ », ⴰⵙⵙ ⵏ 22-06-2021, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.