ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ
 • 2018

  • 10/01 : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵅⴼ: “ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ”
  • 12/01: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣ
  • 16/01: ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ: 04-16
  • 17/01: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: “ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵖ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ”
  • 07/02: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ “ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ”
  • 07/02: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣ
  • 08/02 ⴰⵔ 18/02: ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ
  • 08/02: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵓⴽⵣ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏ
  • 02/03 : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎ
  • 07/03 : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵏ ⵓⵔⵎⵉⵔ ⵓⵙⵙⵉⴷ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ»
  • 09/03 : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰ
  • 15/03 : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ »
  • 18/03 : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
  • 21/03 : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢ
  • 30/03 : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵅⵢⵢ
  • 04/03 : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵅⴼ « ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ »
  • 04/03 : ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⵍⵎⵣⵡⴰⵔⵉ ⵍⴳⵍⴰⵡⵉ »
  • 18/04 : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ
  • 20/04 : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕ
  • 25 ⴰⵔ 27/04 : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⴱⵓⵡⵖⴰⵏⵉⵎ
  • 02 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵓⵍⵖⴰⵙⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  • 07 ⴰⵔ 11 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ
  • 23 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙ
  • 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ
  • 07 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰ
  • 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ ⵅⴼ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ”
  • 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⴰⵊⵊⵓⵕⵎⵓ ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »
  • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵓⵙⵓ
  • 27 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⴰⵥⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵥⴻⵥⵜ”
  • 29 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉ ⵉⵊⵖⵔⴰⴼⵉⵢⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ
  • 04 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ
  • 09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ
  • 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “North for the Trade : the Life and Times of a Berber Merchant »
  • 20 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵉⵃⵢⴰ ⴱⵓⵇⴷ
  • 01 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓ
  • 05 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ
  • 12 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵎⵏⵡⵡⵕ
  • ⵙⴳ 15 ⴰⵔ 19 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ
  • 15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ “ⴰⴼⴰⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢ: ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵊⴷⵉ
  • 26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ: ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⴽⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
  • 18 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵣ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ
  • 20 ⴰⵔ 21 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴰⵢⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ »
  • 20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⵉⵏⴷⴰⵢⵉ ⴰⵛⵢⵓⵎⵉ, ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵥⵓⵕⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⴰⵥⵓⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ, ⵉ ⵓⵙⵉ
 • 2017

  • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, 2967.
  • 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ2017: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • ⵙⴳ 09 ⴰⵔ19 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • 16 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ », ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
  • 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
  • 08 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⴼⵓⴳ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
  • 22 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⵖⵓⵊⵉⵜ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵔⵉⵜⵉⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ».
  • 23 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ: “ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵜⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ: ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵉⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⵖⵔⵉⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ”.
  • ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 27 ⵎⴰⵕⵚ: ⵜⴰⵔⴷⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ.
  • ⵙⴳ 28 ⴰⵔ 29 ⵎⴰⵕⵚ: ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵜⴰⵙⵄⴷⵉⵜ ⵢⴰⵙⵉⵏ.
  • 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⴽⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵍⵇⵍⵄⴰ ⵏ ⵙⵏⵀⴰⵊⴰ ».
  • 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ: ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ “ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ ».
  • 03 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ.
  • 09 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ : « ⴰⵏⵣⴰⵖ ⴷ ⵕⵕⵓⵟⴰⵙⵉⵣⵎ  ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ».
  • 12 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
  • 24 ⵎⴰⵢⵢⵓ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵖⵏ ⵅⴼ “ ⴰⵔⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ.
  • 26 ⵢⵓⵏⵢⵓ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵉⵏ ⵅⴼ “ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵟⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵕⵍⵉⵢⵓⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏⵉⴽⵙ ⵎⴰⵕⵙⵉⵢ ⴷ ⴽⴽⵏⴰⵎ ⴷ ⵉⵏⴰⵍⴽⵓ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ-ⴷⵉⴽⴰⵕⵟ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴱⴰⵔⵉⵣ-ⵙⵓⵕⴱⵓⵏ.
  • 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⵜⵉⵙⴰⵡⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ “ⵜⴰⵎⵉⵟⵓⴷⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ  ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵊⵉⵢⵓⴳⵔⴰⴼⵉ” ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
  • ⵙⴳ17 ⴰⵔ22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵍⵖⴰⵏⵏ.
  • ⵙⴳ 24 ⴰⵔ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴷ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ: « ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ : ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵉ ⵡⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ » ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ.
  • 21 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
  • ⵙⴳ 17 ⴰⵔ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⵍⵖⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.
  • ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ «  ⴰⵙⵜⴰⵍ  ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ  ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵉⴱ ».
  • 05 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ « ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏⵖ ⴰⴷ ⵏⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ».
  • ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ: ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴷ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
  • 08 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵚⴰⵡⴰⴹ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ  ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ » ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
  • ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 15 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵏⵏⴳⵣⴰⵏ: ⴰⵙⴽⵓ, ⵜⴰⵎⵉⵟⵓⴹⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵡⵓⴽⴽⵓⵙⵏ ».
  • 22 ⴷⵓⵊⵏⴰⴱⵉⵔ: ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵅⴼ: « ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏⵜ ».
 • 2016

  • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
  • 4 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
  • 16 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.
  • 23 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
  • 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ.
  • 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ.
  • 4 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.
  • 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.
  • 3 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ.
  • 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
  • 10 ⴰⵔ 18 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.
 • 2015

  • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
  • 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • 12 ⴰⵔ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
  • 12 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
  • 25 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
  • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
  • 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.
  • 16 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.