ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⵓⴷⵜ
 • 2012

  • 27 ⵉⵏⵏⴰⵢⴻ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ.
  • 10 ⴰⵔ 19 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⵙⵍⵉⵙ.
  • 21 ⴱⵕⵢⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵚⴼⵕⵓ.
  • 23 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.
  • 6 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⵙⵎⵓⵏⵉ  ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵜⵜⵓⴳⴳⴰ ⵓⵙⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ.
  • 30 ⵎⴰⵢⵢⵓ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ  ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.
  • 27 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ  ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵜⵉⵏ - ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵙⵙⵍⵟⴰⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵏ ⴳ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ.
  • 31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ  ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵅⴰⵡⴰⵢⵏ.
  • 10 ⴽⵟⴱⵕ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ « ⵎⵉⴽⵕⵓⵚⵓⴼⵜ » ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ « ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ 8 » ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.
  • ⵙⴳ 16 ⴰⵔ 20 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⵙⵍⵓ ⵙ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011.
  • 13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴷ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ.
  • 14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵏ ⵙⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⵎⵥⵥⵢⴰⵏ ⴱⵏⵊⵍⵍⵓⵏ, ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ « ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ, ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵓⵎⵣ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2011.
 • 2013

  • 15 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.
  • 8 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵄⵉⵛⴰ ⴰⵍⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵀⵏⵏⵓ ⵍⵄⵕⵊ.
  • 22 ⵎⴰⵕⵚ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ.
  • ⵙⴳ 29 ⵎⴰⵕⵚ ⴰⵔ 7 ⵉⴱⵔⵉⵔ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ - ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ 19.
  • 20 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
  • 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵅⴼ «  ⵉⴽⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⴷⵜ : ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵢⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ? ».
  • 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵅⴼ « ⵜⴰⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ  ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙ ».
  • ⵙⴳ 22 ⴰⵔ 26 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ  ⵡⵉⵙⵙ 12  ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2012.
 • 2014

  • 14 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⵣⵀⴰ ⴰⴱⴰⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⴷⴷⴰ ⵄⴱⴱⵓ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵙⵍⵡⴰ ⵍⵎⵇⴷⴷⵎ.
  • 11 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ « ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵚⴽⵯⵓ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ » ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • ⵙⴳ 13 ⴰⵔ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • 3 ⵉⴱⵕⵉⵕ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ - ⵛⵛⴰⵡⵢⴰ/ⵡⵔⴷⵉⵖⴰ.
  • ⵙⴳ 14 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2013.
  • 20 ⴷ 21 ⵏⵉⵡⴰⵏⴱⵉⵔ : ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵅⴼ « ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵣⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ».
 • 2015

  • 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.
  • 10 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • 12 ⴰⵔ 22 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴷ ⵓⴷⵍⵉⵙ.
  • 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ.
  • 12 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ.
  • 25 ⵎⴰⵕⵚ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ.
  • 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵢⵉⴽⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ.
  • 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴷⵙⵜⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.
  • 21 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ.
  • 16 ⴰⵔ 23 ⴽⵟⵓⴱⵕ : ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.