ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

img_parution

ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ- ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ, ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵕⵕⴱⴰⵟ, 2016, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳⵉⵙ 1205 ⵏ ⵜⵙⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵢⴰⵎⵓ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ  ⴱⴰⵜⵔⵉⵙ ⴱⵓⵏⵢⵓⵏ ; ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⴷⵉ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵕⵥⵥⵎ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵜ ⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ  ⵓⵎⵉ ⵢⵓⵔⴰ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⴳⴰⵍⴰⵏ ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ  ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵉⵜ  ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵍⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ  ⵎⵉⵍⵓⴷ ⵟⴰⵢⴼⵉ ⴳ 1991 . ⵎⴰⵛⴰ, ⵢⵓⴳⵔ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵟⵉ:

     1. ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵖⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ; ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⴹⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵜ ⴷ ⵜⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵎⵢⵉⵡⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ .

     2. ⵢⵉⵔⵉⵡ ⵓⴳⵔⵉⵡ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ  ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵙ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴽⵍⴰ,  ⴰⵀⴰ, ⵉⵙⵙⵉⴷⴼ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵉⵏ .

     3.ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⵏⵥⵉⵥ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵏⵊⵕⵓⵎⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ  ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ.

     4. ⴳⴰⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ,  ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙ ⵉⵙⵙⵀⵡⵉⵏⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ.

ⵀⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⵙⴰⵖⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵖⵔⴰ ⵢⴰⵎⵥⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴽⵓ ⵎⴰ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⴰ ⴷⵖⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵖⵔ ⵜⵓⴳⵓⵔ ⴰⵔ ⴷⴰⵜ.