ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

img_parution

ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴷⴳ ⵓⵚⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴷⴰⵙⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ, ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰ ⴷ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ. ⵉⵜⵜⵉⵛ ⴰⵏⵖ ⵎⴰⵎⴽ ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵔⴽⴰⵎ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵓⵏⴼⵉⵍ ⴰⵚⵍⴰⴹ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ. ⴳ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ, ⵉⵜⵜⵉⵛ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.