ⴰⵙⵜⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵉⴼⵍⵜ

img_parution

ⵓⵏⴳⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵜ. ⴷⴰ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵊⵊⵓⵜ ⵉⵙⵙⴽⴹⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵙⵜ, ⵃⵉⵏⴰ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⵖⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵢ ⵉⵕⵥⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵍⵉⵍⵉ, ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉⵎⵎⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵚⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵓⵣⵏⵣⵓ ⵙⴳ ⵓⵣⴰⴳⵍⵓ ⵏ ⵉⵥⵉⵍⵉⵟⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴱⴰⵙⴰⵍⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵉⵡⵉⴷⵏ, ⴰⵔ ⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⴷⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⴷⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ… ⵓⵎⵉ ⵜⵎⵎⵓⵎⵎⵉ ⵜⴰⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵕⵥⵉⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔⴰⴼ ⵏ ⵉⵎⵃⴰⵔⴰⴱⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵚⴹⵕⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵍⴼⴰⵜⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴽⵉⴼⵍⵜ, ⴷⴰⵢ ⵏⴱⴱⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⴷⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⴼⴰⵏⵜ… ⵎⵉⵏ ⵜⵅⵙ ? ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵔⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵜⵉⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⴰⵎⵓⵅ ⵜⵜ ⵙⵙⵉⵜⵉⵎⵏ… ⵃⴰⵕⴰⵎ ! ⵃⴰⵕⴰⵎ ! ⴰⴷ ⵙ ⵙⵖⵓⵢⵢⵓⵏ ⵉⴼⴰⴷⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⴳⵔⴰⵡⵍⵏ ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⴰⵖⵓⵢⵢⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵔ, ⵉⵊⵊⵉⵊ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⴽ ⴷ ⵓⵏⵓⴳⴳⴰ ⵎⵓⵏⵏ ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⴱⴱⵉⵏ ⵉⴼⴰⵔⵔⴰⵏ ⵉⵜⵣⵓⵅⵅⵓⵏ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵉⵍⵉⵛⵢⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵔ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵏⴳⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵖⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⴼⵙⵙⵓⵏ ⴷ ⵜⵣⵉⵣⵣⵡⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⴽⵙⵙⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵎⴰⵙⴰⵏⵜ ⵉⵎⵏⵓⴹⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵜⴻⵜⵜⵎⵍⴰⵙⴰ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⵕⴰⵥ ⴰⴽⴷ ⵓⵀⵜⵉⵜⵔ ⴷ ⵜⴽⵕⴹⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.