ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ, ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵙⵓⵜⴳ

img_parution

ⴰⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵉⴽⵔⵉⵔ  ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉ, ⵏⴳⵔ 2013 ⴷ 2016, ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵍⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵛⵏⵓⴱⵛ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⵓⵔⵜ ⵉⴳⵉ ⵖⴰⵔ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ, ⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⵊⵎⴰⵄⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ  ⵎⴰⴼ ⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⵔ ⵎⵛⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ. ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⵣⵣⵉⵖⵣⵉⵏⵏⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵉ.

 

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ (ⴰⵎⴰⵏ, ⵍⴰⵙⵡⴰⵇ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ, ⵍⵎⵙⴰⵢⵍ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ...) ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴰⵎ ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ.

 

ⵛⵛⵓⴽⴽⴰⵏ ⵉⵛⵏⵓⴱⴱⵓⵛⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵎⴰⴼ ⵏ ⴱⴷⵏ ⵉⵎⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏ  ⵎⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏ ⵜⴽⴽⴰ  ⵍⵊⵎⴰⵄⵜ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴳⵯⵔⴰ.