ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

img_parution

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ, ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵙⵔⵙ ⵉⵜⵇⵇⵍⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵓⴱⵖⵉⵔ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⵔ ⵙ ⴽⵕⴰⵟⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵖⵔⵙ  ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴼⴰⵕⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⵓⵖⵍⵉ ⴰⵎⵏⵜⵍⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵜⴳ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ.  
ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵛⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⴰ, ⵉⵙⵎⵓⵏ   ⴰⴽⴽⵯ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⵓⴷⵙ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ . ⵙ ⵓⵢⴰ ⵓⵔ ⴷ  ⵢⵓⵛⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ.  ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ. ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ, ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵓⵙⴽⵉⵏⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ.  

ⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ  ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵉⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵀⵏ ⵅⴼ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷ. ⴰⵢⴰ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .