La terminologie dans les langues peu dotées: Elaboration, méthodologie et retombées

img_parution

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎⵉ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ, ⵣⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵏⵥⵕⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ , ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ 14 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2017 ⵅⴼ « ⵜⴰⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵎⵉ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ : ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵜⵓⵖⵓⵍⵉⵏ ». 

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ . ⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵔⵎ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵥⵥⵓ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵓⵙⵢⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵖⵔ ⴷⴰⵜ ; ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵓⵙⵉⵙⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⵎ  ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵡⵛ ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ