ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ

img_parution

ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⴰⵢⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ “ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ”, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵎⴰⵕⵚ 2015. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ, ⵖ ⵉⵡⵙⵏ ⵉⵎⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵎⵍ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⴰⵢⵎⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴷ ⵉⵎⵙⵓⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵉⴼⵖ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵉⵙⴽⵔⵏ.

 

ⵏⴰⵃⵢⴰ ⵜⵉⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵉⵏ ⵛⵛⵓⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⴷ, ⵎⴰⵛ ⵉⵙⵎⵓⵏⵜⵏⵜ ⵓⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵔⵓⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴼ ⵙⴰⵡⵍⵏⵜ. ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰ ⵏ ⵉⴱⵣⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⵎⵎⴰⵖⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵖⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ, ⵎⴽⴷⴰ ⵜⵜ ⵉ ⴷ ⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵡⵍⵍⴰⴼⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔⵜ ⵎⴽⴷⴰ ⵙⴰ ⵜⵜⴰⵏⵏⵉⵏ ⵍⴳⵏⵓⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵏⵃⵉⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⵖ. ⵎⴰⵢⴰ ⴷ ⴰⵔⵜ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵣⴰⵍ ⵜⵓⴳⵜ ⵎⵎⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ ⵍⵉⵖ ⵉⵛⵛⵓⴽⴽⴰ ⵉⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ.