Centre de l'Aménagement Linguistique

ⵙⴳⴳⵯⵉⵙ ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵔ ⵙⵡⵓⵔⵓⵢ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ, ⵉⵙⵙⵉⵍⵉ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵡⴹ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ 2011. ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ, ⵢⵉⴹⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⵔⵎⵜ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ. ⵙⵓⵢⴰ, ⵙⵙⵓⴼⴼⵖⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ. ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⵉⵏ, ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ, ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.

ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵙⵡⵉⴼⵉ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
souifi@ircam.ma

ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⵢⵓⴹ

ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ
akioud@ircam.ma
00212(0)613930698

ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵎⴰⵍⴽ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
boumalk@ircam.ma
06 62 12 15 23

ⵄⵉⵛⴰ ⵡⵣⵣⵉⵏ

ouzine@ircam.ma
05 37 27 84 30

ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵄⵏⵚⵕ

ⴰⵎⵔⵣⵓ ⴰⵎⵥⴹⴰⵕ
ansar@ircam.ma

ⵍⴰⵃⵓⵙⵉⵏ ⴰⵎⵓⵣⴰⵢ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
amouzay@ircam.ma
0670282954

ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏ ⵍⵖⵓⵍⴱ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
elgholb@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⵎⴼⵜⴰⵃⴰ ⵄⵎⵕ

ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ
ameur@ircam.ma
00212-5-37-27-84-31

ⵏⵓⵕⴰ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ

ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ
elazrak@ircam.ma
06-65-93-29-70