ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ

ⵉⵚⴽⵓ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵣⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ :

  • ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ;
  • ⵜⴰⴳⵣⵣⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ.

ⵜⵉⵙⵖⴰⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ :

  • ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⴰⵔ  ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ  ⴷ ⵓⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ  ⵏ  ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ  ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ  ⴷ  ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ  ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵔⵉⵡⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵡⵏⴰⴹ.

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⴹ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵡⵜⵜⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵔⵏ  ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵜⵜⴳ :

  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵜⵉⵖⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ;
  • ⴰⵏⴽⵛⵎ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎ ⵜⴰⵙⵏⵉⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵜⵉⵏ ;
  • ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹⴷ ⵜⵉⴳⵎ ⴳ ⵜⵉⵊⵏⴰⴹⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵏⵓⵃⵉ

ss
ⴰⵎⵔⵣⵓ
nouhi@ircam.ma

ⴰⵎⵉⵏⴰ ⴰⵣⵔⴳⵉ

ss
azergui@ircam.ma
537278444

ⵃⵓⵙⵙⴰⵢⵏ ⴱⵓⴷⵉⵍⴰⴱ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
boudilab@ircam.ma
537278444

ⵄⴰⵍⵉ ⴱⵏⵟⵟⴰⵍⴱ

dee
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
bentaleb@ircam.ma
537278444

ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏ ⵟⵟⴰⵍⴱ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
abentaleb@ircam.ma
537278444

ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⴰⵙⵎⴰⵀⵔⵉ

ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ ⴰⵙⵎⴰⵀⵔⵉ
ⴰⵎⵔⵣⵣⵓ
asmhri@ircam.ma
537278444

ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴰⵉⵜ ⵄⴷⴷⵉ

ait addi
ⴰⵎⵔⵣⵓ
aitaddi@ircam.ma
537278444

ⵚⴰⴱⴰⵃ ⵄⵍⵍⴰⵛ

ⵜⴰⵎⵔⵣⵣⵓⵜ
allach@ircam.ma
537278444