ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ  ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ. ⴷⴰ ⵉⵙⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ, ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵖⵔ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ, ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⴰⴷ . ⵍⵍⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⴳⴰⵏ :

  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ : ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ;
  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ : ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ :

  • ⵜⵓⵎⵎⵓⵜⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  • ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉⴽⵜ, ⵜⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⴷⵔⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵜ.
  • ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵉⵎⵏ, ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ  ⵉⴷⵡⴰⵍⵏ, ⵉⵎⵢⴰⴳⴰⵔⵏ… ;
  • ⵜⴰⵊⵏⵢⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ;
  • ⴰⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;
  • ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ.

ⵄⴱⴷⵙⵍⴰⵎ ⵅⴰⵍⴰⴼⵉ

ⵄⴱⴷⵙⵍⴰⵎ ⵅⴰⵍⴰⴼⵉ
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
khalafi@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⴽⵍⵜⵓⵎ ⵉⴼⵇⵇⵉⵕⵏ

ⴽⵍⵜⵓⵎ ⵉⴼⵇⵇⵉⵕⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ifqqirn@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⴱⵏⵄⵉⵙⴰ ⵢⵛⵛⵓ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
ichou@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⴱⵓⵛⵕⴰ ⵍⴱⵔⴽⴰⵏⵉ

ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ
elbarkani@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⴽⴰⵎⴰⵍ ⴰⵇⵇⴰ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
aqua@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵓⵣⵏⴷⴰⴳ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
bouzandag@ircam.ma
05-37-27-84-32

ⵄⵍⵉ ⵎⵓⵔⵉⴼ

dd
ⴰⵎⵔⵣⵓ
mouryf@ircam.ma
00212537278400 (poste 134)

ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵚⵚⵖⵉⵕ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
sghir@ircam.ma
05-37-27-84-32