ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵜⵉⵡⵏ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ ⵉ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⵅ ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏⵜ ⴳ ⵡⴰⴽⴽⴰⵣ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵙⵙⵉⵙⴼⵡⵉⵏⵜ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⴳⵉ ⵏ ⴰⵢⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵙⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵢⴰⴼⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ. ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵎⴰⵏⵜ ⵙⵓⵍ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ  ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⵏⵎⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ.

 

ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵜⵜⵉ ⴰⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵣⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵎⵎⵏⴰⵡ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵏⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ. ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵢⴰ ⵉ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ. ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵉⴳⵍⵉ ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ. ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵕ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (2005), ⴰⵣⵔⴼ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (2005), ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ (2006), ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (2007),…

 

ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ, ⵉⴽⵛⵎ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⵙⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵢⵉⴳⵎⴰⵎⵏ, ⵙ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵎⵔⵣⵓ, ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ. ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵔⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵡⵓⴷⵎⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⵔⵓⵜ, ⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⵏⴰⴷⵖⴰⵔ : ⵓⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ..

 

ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵙⵓⴳⵣ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⴳⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵙ ⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵔⵙⵍⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ (2004), ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵇⴱⵉⵍ ⴳ ⵍⴰⵟⵍⴰⵚ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵔⴳⵉⵜⵏ (2007), ⴷ ⵜⴰⴹⴰ ⴳ ⵣⵎⵎⵓⵔ (2008), ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ (2012), ⴷ ⵜⴰⵙⵏⴼⴰⴳⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴰⵥⵏ (2012). ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵅⴼ ⵙⵙⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴰⴽⵏⴽⵓ (2011), ⵍⵇⵇⴰⵢⴷ ⵏⵏⴰⵊⵎ (2013),  ⴷ ⵍⵍⵓⵃ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵓⴽⵜ (2015).

ⵍⵅⴰⵟⵉⵕ ⴰⴱⵓⵍⵇⴰⵙⵎ

dffdfd
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
aboulkacem@ircam.ma
00212537278400 (poste 124)

ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⴱⵓⵅⵕⵉⵚ

rr
ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔ
hboukhris@ircam.ma

ⵃⵎⵎⵓ ⴱⵍⵖⴰⵣⵉ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
belghazi@ircam.ma
00212537278400 (poste 117)

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⴱⵏⵄⵍ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
oubenal@ircam.ma
00212537278400 (poste 114)

ⵡⴰⵏⵄⵉⵎ ⵎⴱⴰⵔⴽ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
wanaim@ircam.ma
00212537278400 (poste 130)