ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

  • ⴰⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ.

  • ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵖⴰ ⵉⵙⵙⴽⵏⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;

  • ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵎⵉⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵏⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ (ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ, ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ, ⵜⵓⴹⴼⵉⵕⵉⵏ, …)

  • ⵙⵓⵖⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

  • ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵓⵣⵣⵏⵥⵕ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵣⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ;

  • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ;

  • ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ  ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏⵏⵙ;

  • ⵜⵉⴹⴼⵕⵉ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵓⵖ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ .

ⴰⵙⵎⴰ ⵙⴰⴱⵉⵔ

ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ
essabir@ircam.ma

ⴼⵔⴷⴰⵡⵙ ⴱⵓⴷⴰⵙ

ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ
boudass@ircam.ma

ⵍⴱⴰⵄⵇⵉⵍⵉ ⵙⴰⵄⵉⴷ

ⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉ
lbaaqili@ircam.ma
21237278040

ⵎⴰⵍⵉⴽⴰ ⴰⵢⵜ ⵍⵄⵙⵔⵉ

ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ
aitlaasri@ircam.ma
21237278040

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⴹⵉⵎⴰⵜ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
ladimat@ircam.ma
21237278040

ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵃⵓⴹⴰⵢⴳⵉ

ⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉ
elhoudaigui@ircam.ma
21237278040

ⵏⴰⴷⵢⴰ ⵇⵉⴷⴷⵉ

ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ
kiddi@ircam.ma
21237278040

ⵔⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ
laabdelaoui@ircam.ma
21237278040

ⵙⴰⵍⵉⵎⴰ ⵍⴽⵓⵍⴰⵍⵉ

ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ
elkoulali@ircam.ma
21237278040