ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵙ :

  • ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ  ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏⵙ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.
  • ⴰⵙⵔⵇⴱ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ :

  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
  • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ.

ⵙⵉⵀⴰⵎ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ

ⴱⵓⵍ
ⵜⴰⵏⵎⵀⴰⵍⵜ
boulaknadel@ircam.ma
+212537248438

ⴰⵎⴰⵍ ⵍⵃⵎⴷⴰⵡⵉ

elhamdaoui@ircam.ma
+212537248438

ⴱⵓⵎⴷⵢⴰⵏ ⵎⵓⵏⵢⴰ

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
boumediane@ircam.ma
+212537248438

ⴼⴰⴷⵡⴰ ⴰⵟⴰⵄ ⴰⵍⵍⴰⵀ

ⵜⴰⵎⵔⵣⵣⵓⵜ
ataaallah@ircam.ma
+212537248438

ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵍⵎⴻⵔⵙⵉ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
elmarssi@ircam.ma
+212537248438

ⵃⴰⴽⵉⵎⴰ ⴰⵄⵔⴰⴱ

ⵜⵉⵇⵏⵉⵢⴰ
aarab@ircam.ma
+212537248438

ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⴼⵉⴹ ⵍⴱⵓⵄⴰⵣⵣⴰⵡⵉ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
elbouazzaoui@ircam.ma
+212537248438

ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴼⵔⵄⵉⵏ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
frain@ircam.ma
+212537248438

ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵓⵜⴰⵀⴰⵊⴰⵍⴰ

ⴰⵎⵜⵡⴰⵍ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ
outahajala@ircam.ma
05 37 27 84 00

ⵓⵙⴰⵎⴰ ⴱⴰⵢⵛⴰ

baycha@ircam.ma
+212537248438

ⵙⴰⵔⴰ ⵢⵓⵙⴼ

ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ
syoussef@ircam.ma

ⵢⵓⵏⵙ ⵍⵄⴼⴼⴰⵏⵉ

ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ
elaffani@ircam.ma
+212537248438

ⵢⵓⵏⵙ ⵛⴰⵖⴱⵉ

ⴰⵎⵔⵣⵓ
chaabi@ircam.ma

ⵢⵓⵙⴼ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⵏⴳⴰⵢ

ⴰⵊⵏⵢⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵥⴹⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ
ouguengay@ircam.ma
+212537248438