ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ , ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵎ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵜⴰⵎⵙⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⵜⵉ.

 

ⴰⵙⵍⵍⴱ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵙⵢⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ : « ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵥⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵖⵜ ⴰⴳ ⵉⴷⵙⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ…». ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001 ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵏⵏⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⴷ ⵜⵉⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ : « ⵎⴳ ⵏⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵖ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⴳⴰ ⴰⴼⵔⴰⴳ, ⵉⵃⵟⵟⵓⵏ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴽ ⴰⴼⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵓⴼⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⴰⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰⴷ, ⵜⴳⵣⵉ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵜⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⵉⴼⴽⴰ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⵥⵏ ⴳ ⵜⵢⵉⵔⴰ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓ 2011 ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴽⵣⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵎⴳ ⵏⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ : ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏ ⴰⴽⵯ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴱⵍⴰ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ. ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⵥⵥⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓ ⴳ ⵉⵍⵉⵢ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ. ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵏ ⴰⵙⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ, ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ : ⴰⴼⵓⵍⵙ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⴱⴰⵢⵄ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵍⴰⵎⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙ, ⴷ ⵢⵉⵎⵥ ⵙ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ. ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵏⵏⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ. ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⵓⴽⵣⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵉⴷ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵙ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰ, ⵉⴽⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵓⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵛⵔⵉⴼⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵜⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ. ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⴷⵔⵜ-ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵜ.

 

 

ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙⵃⵎⴰⴷ ⴱⵓⴽⴽⵓⵙ