ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ⵕⴱⴱⵉ


ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵢⴰⵡⵙ ⵕⴱⴱⵉ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵉⵜⵍⵉ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵊⴷⵉⵔ - ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
29 ⵕⴰⵊⴰⴱ ⵏ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ 1422
17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001

 ⴰⵎⵓⵢ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⵖⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⴰⵢⵜ ⴷⴰⵔⵙ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ,

ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵏⵓⴳⵉ ⴱⵍⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵉⵜⵍⵉ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ, ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ, ⵅⴼ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ; ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⵖⴰ ⵏⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙ, ⴳ ⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵏⵏⴰ ⵏⵙⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⵏⵏⵖ ⵅⴼ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏⵏⵖ ⵉⵎⴰⵖⵓⴷⵏ.
               

ⵀⴰ ⵏⵏ ⵏⵔⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵙⵙⵏ ⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ ⴰⵎⴳⵔⵓ, ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴼⵙⵉⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ ⵚⴽⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵏⵏⵖ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏⵏⵙ ⵓⵙⵍⵉⵎ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵏⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⴷⵙⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵎⴽⴷⴰ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵏⵏⴰ ⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵡⴰⴱⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵇⴰⵃ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷ, ⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙⵎⵔⴰⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵉⴳⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⵉⴳ ⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵀⴰ ⵏⵏ ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵣⵎⴰⵣ, ⴷ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵔⴰⵏ ⴳⵉⵏ ⵜⵏ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵓⵎⵥⵏ ⴳ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵣⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵍⵉⴽ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉ ⵏⵉⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵉⵖⵜ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ.

ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵏⴱⵖⵓⵔ, ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵇⴰⵃ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ; ⵀⴰ ⵏⵏ ⵏⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏⵏⵖ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵓⵔ ⵜⵣⵎⵉⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵏⴰⴽⵕ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ, ⵙⴳ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ, ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵯⵉ ⴰⴳⴳⴰⵖ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵖⵉⵎⵉ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ.

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵉⴳⴰ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙⵉⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⵉⵙⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ.

ⵀⴰ ⵏⵏ ⵏⴱⴷⴷ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴼⴰⵍ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵖⵓⴷ, ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⴼⵏ  ⵏⵏⵖ, ⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⵣⵉⴳⵙⵏ ⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵣⵏ, ⴳ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵏⵡⴰⵜⵜⵙ ⵙⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵖ ⵓⵙⵏⵉⵙ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵣⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴽⴷ ⵇⴰⵃ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏⵏⵖ ⴰⵏⴰⵖⵍⴰⴼ, ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵍ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵍⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⵀⴰ ⵏⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰ ⵏⵙⴽⵔ, ⴰⵙⵙ ⴰⴷ, ⵓⵔ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵖ, ⵎⴰⵛⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏⵏⵖ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ, ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵓⵖⵜ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵏⴰⴳⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵏⵓⵥⴰ, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵓⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵍⵓⵢ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖⴰⵙ ⴰⵙⵕⵚⵚⴰ; ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵉⵕⵡⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉ ⵇⴰⵃ ⵜⵉⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵏⵏⵙⵜ ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵉⵜ.

ⵏⵜⵜⵔ ⵉ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵖⵉⵎⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵎⴰⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⵉ, ⴷ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⵙⵎⵓⵔⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵔⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏⵏⵖ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ.

ⵜⵉⵣⵓⵍⵜ ⵏⵏⵓⵏ