ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011 ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⵓⵖⵙⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⴽⵣ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ , ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴰⴽⵯ ⴱⵓⵔⵣⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵜⴰⵢ.

 

ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 5 ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011

 

ⵜⴳⴰ  ⵙⵓⵍ  ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ  ⵏ  ⵓⵡⴰⵏⴽ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⴷ  ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴰⵡⴰⵏⴽ  ⴰⴷ  ⵏⵏ  ⵉⴳ  ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ  ⵅⴼ  ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ  ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⴰⵡⴷ  ⵏⵜⵜⴰⵜ  ⵜⴳⴰ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ  ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ  ⵏ  ⵓⵡⴰⵏⴽ,  ⴰⵛⴽⵓ  ⵏⵜⵜⴰⵜ  ⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ  ⴰⵢⴷⴰ  ⵉⵎⴰⵏⵏ  ⵏ  ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵏ  ⴽⵔⴰ  ⴳⴰⵏ.

ⵔⴰⴷ  ⵉⵎⵎⴰⵍ  ⵓⵙⵍⴳⵏ  ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ  ⵎⴰⵏⵉⴽ  ⵙ  ⵔⴰⴷ  ⵜⵜⵡⴰⵙⵔⴰⵙ  ⵜⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ  ⵏ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⴷ  ⵜⵉⵎⴰⵎⴽⵉⵏ  ⵏ  ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ  ⵏⵏⵙ  ⵙ  ⵉⴳⵔ  ⵏ  ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ  ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⵍⵍⵉ  ⵙ  ⴷ  ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴰⴷ  ⵣⵡⴰⵔ  ⵙⵔⵙⵏ  ⵜⴽⵛⵎ,  ⴰⴼⴰⴷ  ⴰⴷ  ⵜⵉⵥⴹⵉⵕ  ⴰⴷ   ⴰⴽⴽⵯ  ⵜⵙⴰⵍⴰ  ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵉⵏ   ⴳ  ⵎⴰ  ⵔⴰⴷ  ⴷ ⵢⴰⵛⴽ.

ⵔⴰⴷ  ⵢⴰⵡⵣ   ⵓⵡⴰⵏⴽ  ⵅⴼ  ⵜⵏⴽⵔⴰ  ⵏ  ⵜⵃⵙⵙⴰⵏⵉⵜ,  ⴰⵛⴽⵓ  ⵜⴳⴰ  ⵢⴰⵏ  ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ  ⵓⵔ  ⵉⵟⵟⴰⵕⵏ  ⴳ  ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ   ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.  ⵎⴽⵍⵍⵉ  ⴷ  ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴰⴷ  ⵜⴰⵡⵣ  ⵓⵍⴰ  ⵅⴼ  ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ  ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ  ⵜⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵉⵏ  ⵍⵍⵉ  ⴱⴰⵀⵀⵔⴰ  ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ,  ⴰⵛⴽⵓ  ⴳⴰⵏⵜ  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ  ⵏ  ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ  ⴷ  ⵓⵙⵉⴷⴼ  ⵙ  ⵓⵎⴰⴹⴰⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ,  ⴳⵏⵜ  ⵓⵍⴰ  ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ  ⵏ  ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ  ⵅⴼ  ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ  ⴷ  ⵜⵖⵔⵎⴰ  ⵏ  ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ. 

ⵉⵇⵇⴰⵏ  ⴷ  ⴰⴷ  ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⴽⴰⵔ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  ⵏ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ  ⴷ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ,  ⵍⵍⵉ  ⵔⴰⴷ  ⵢⴰⵙⵉ   ⴰⵃⵟⵟⵓ  ⴷ  ⵜⴳⵎⵉ  ⵏ  ⵙⵏⴰⵜ  ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ  ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ  ⴷ  ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ,  ⵓⵍⴰ  ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ  ⵏ  ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ  ⵉⵍⵍⴰⵏ  ⴳ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ,  ⴰⵛⴽⵓ  ⵏⵜⵜⵏⵜⵉ  ⴰⴷ  ⵉⴳⴰⵏ  ⴰⵢⴷⴰ  ⴰⵇⴱⵓⵕ  ⴳⵏⵜ  ⴰⵡⴷ  ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ  ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.  ⵔⴰⴷ  ⴰⴽⴽⵯ  ⴳⵉⵙ  ⵉⵍⵉⵏⵜ  ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ  ⵍⵍⵉ  ⵙⵡⵓⵔⵉⵏⵉⵏ  ⴳ  ⵉⴳⵔⴰⵏ  ⴰⴷ.  ⵔⴰⴷ  ⵉⵙⵔⵙ  ⵢⴰⵏ  ⵓⵙⵍⴳⵏ  ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ  ⴰⵢⵏⵏⴰ  ⵔⴰⴷ  ⵉⵙⴰⵍⴰ  ⴷ  ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ  ⵏⵏⵙ  ⴰⵡⴷ   ⵎⴰ ⵔⴰⴷ  ⴷⵉⴳⵙ  ⵢⵉⵍⵉ  ⴷ  ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ  ⵏ  ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⵏⵏⵙ.