ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ, ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ-ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵅⴼ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023, ⴳ ⵜⵉⵙⵙ 15:00  ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ...

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰ ⵉⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ

ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵎⴰ ⵉⵙⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ

ⵉⵔⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ « ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ » ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⵏⵥⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵕⴰⵙ 24 ⵎⴰⵢⵓ ⴳ 15.00 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵙⵏⴽⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ 16 ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ...

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”

ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ “ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ: ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ”,ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 10 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2023, ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ...

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ”

ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵏ”

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ  ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ “ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵖⵖⵓⵔⵎⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵄⵇⵢⴰ ⴷⴰⵜ ...

ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵍⵃⵢⵙⴰⵢⵏ

ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵍⵃⵢⵙⴰⵢⵏ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴰⵎⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵄⵣⵣⵉ ⵍⵃⵢⵙⴰⵢⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵉⴱⵔⵉⵍ 2023, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ...