ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⵉⴳⵉⴳ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⵉⵡⵓ, ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵎⴰⵕⵚ 2023, 15 :00 ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⵙⴰⵄⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ ⴱⵓⵎⴰⵍⴽ.