ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001, ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵅⵚ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ : ⴰⴷ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎ, ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵙⵜⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵢⵓⵙ ⴷ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵢⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵜⵓⵎⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⵥⵢⴰⵏ ⴱⵍⵍⴼⵇⵉⵀ, ⴰⵎⵙⵎⴰⵍ (ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵔ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵛⵛⵔⴰⵢⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⵉⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⵀⵀⴰⴱ ⴱⵏⵎⵏⵚⵓⵕ, ⴰⵎⵙⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⴽⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵖⵓⵛⵜ ⴰⵔ ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001. ⵉⵙⵔⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ.
ⵜⵥⵍⵉ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ  ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴳ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵓⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵥⵢⴰ ⵏ ⵕⵢⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵕⴱⴰⴹ. ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵉⴳⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⴳⵉⵡⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵙⵏⴼⴽ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵖ ⵉⵎⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ. ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵢⵓⵏⵢⵓⵀ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵢⵉⴳⵉⵡⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ  ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 25 ⴷ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2002. ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴷ ⵉ ⵎⴰⵢⴰ. ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ 31 ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ. ⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵉⴳⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2002-2003.
ⵎⵢⴰⵡⴰⵢⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⴳⴳⵉⵍⵏ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2002. ⵙⵎⴷⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙⴳ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2003.