ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵉⴷ ⵉⵏⴼⴰⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⴼⴰⵏⵉⵏ
ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ
ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ
ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ