ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵙ ⵓⵙⵏⵏⴷ ⵅⴼ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜ, ⴷⴰ ⵢⵉⴽⴽⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵇⵇⴰⵃ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ; ⴰⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ  ⵏⵏⵙ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ :

  1. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ
  2. ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ :
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ
  • ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⴼⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵕⵥⵎ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ