ⴰⵙⵉⵡⴹ

 

ⵙ ⵓⴱⵓⵔⵣ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵙⵎ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵏ ⴰⵙ ⵏⵙⵏⵓⴳⴱ, ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵕⴱⴱⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⵜⴰⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵎⵓ ⵜⵜⴰⵡⴼⵔⴰⵏⵜ ⵜⵖⵔⴰⴷ, ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⵓⵃⵕⵕⴰⵎ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ ⴷ ⵢⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ.

ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵏⵎⵢⴰⵔ ⵙⴳ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⵜⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵜⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵜ, ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵇⵇⴰⵃ. ⵏⵔⴱⵓ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⴷⵙⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⴷⵜ, ⴳ ⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. 

ⵏⵔⵏⵓ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵊⵊⵢⴰⵍⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⵉ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ, ⵉⵏⵎⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⴷ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⴰⵖ ⵉⵙⵜⵜⵓⵍⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⴷⵔⵓ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵕⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵉⵍⵢ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵡⵓⵎⵎⵉⵥⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ. ⴰⵢⴷ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵙⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵉⵄⵣⵉⵣⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⵣⴳⴰⵔⵏ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵕⴰⵟⵉ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵏⵔⴰ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⴳⵣⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴼⵔⴳ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ.