ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⵏⵏ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2024, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.
ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵟⵟⴼⵏⵜ ⵙ ⵡⵓⴱⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵯⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵃⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ. ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ.