ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

img_parution

ⴷⴰⴳⵙ ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵜⵓⵟⵟⵓⵜ ⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ : ⴰⵣⵔⴼ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ, ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵜⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴷ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉ ⵖⴰⵔⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ.
 ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴰⴳⵎ ⴰⵏⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵎⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.