ⵉⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴰⴷ

 

Pilotes des claviers

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵢⵍⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ : ⵉⵣⵓ/ⵙⴻⵉ 9995, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ ⵏ ⵉⵡⵏⵖⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵓⵏⵉⴽⵓⴹ :

- ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⴳⴳⴰⴳ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 33 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

- ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ : ⵜⴼⴽⴰ ⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵔⴰⵎ 55 ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

 

ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ:

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵎⴰⴽⵉⵏⵟⵓⵛ: