ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵙⵜⵉⵢⵉⵏ

img_parution

ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ (ⵉⵇⵚⵉⴹⵏ) ⵍⵍⵉ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20. ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴰⴷ ⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⵜⵜⴱⵏⴰ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵜⵉⵕⵕⵓⵢⵙⴰ. ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⴼ ⵉⵎⵖⵔⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵇⵚⵉⴹⵏ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵥⵉⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵔⵙⵉⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⴳⵓⵜⵎ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵉⵥⵉⵍⵏ.