ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

img_parution

ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ/ⵜⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⴷⵓⵙ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⵏⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵥⵉⵕⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵓⵎⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ, ⴰⵎ : ⵎⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏⵔⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉ ⴽⵓ ⴰⵙⵡⵉⵔ ? ⵎⴰⵎⵛ ⵏⵙⵎⴽⴰⵍ ⵉⵎⵓⵖⵏⴰ ⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵏ ⴰⵎ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⵙⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵉⵙⵍⵉⵜ ? ⵎⴰⵎⴽ ⵏⵜⵜⴰⴷⵙ ⴰⵡⴰⵍ/ ⵜⵉⵔⵔⴰ ? ⵎⴰⵎⴽ ⵏⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⴷ ⵏⵙⵙⵍⵎⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ (ⴰⵎ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⵎⴰⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵉⵔⴰⵢ), ⵏⵙⵜⵍ ⵜⵏⵜ ?

ⵉⵡⵛⴰ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ, ⵉⵍⵇⵇⵎ ⴰⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵉⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵏⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵉⴳⵉⵜⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵍⵎⴰⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵎⵔⵙⵏ ⵜⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⵎⵙⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵡⵀⵏⵏ ⴳⵏ ⵉⵥⵖⵓⵕⴰⵏⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ.