ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ

img_parution

ⴷⴰⴳⵙ ⴷⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵓⵖⵍⵏ ⵣⴳ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ. ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵓⵎⴳⴰⵢ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⵉⴳⵉ ⵏⵉⵖ ⵉⴷ ⴱⵓ ⵡⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⴳⵉ ⵅⵎⵉⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢ. ⵏⵜⵜⴰⴼ ⴷⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵓⵍⴳⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵎⵔⵏⵉ ⵖⵔ ⵉⵔⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏ ⴷⴰⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ