ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⵔⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵓⵎⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ (30 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2001), ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵅⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉⴷⵊ ⵏ ⵓⴷⵎ ⵢⴰⴹⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰ, ⵉⵙⵜⵉ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵜⴰⵣⵎⵣⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⴼⵉⴽ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵎⵥⵢⴰⵏ ⴱⵍⵍⴼⵇⵉⵀ, ⴰⵎⵙⵎⴰⵍ (ⴰⵎⵛⵛⵉⵡⵕ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵔⵓⵛⴷⵉ ⵛⵛⵔⴰⵢⴱⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵡⵔⵉⴷ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⵀⵀⴰⴱ ⴱⵏⵎⵏⵚⵓⵕ, ⴰⵙⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜ ⴳ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ, ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵉⵏⴰⴳⵎⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ.

ⵓⵎⵉ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⴰⴷ  ⴰⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵊⴷⵉⵔ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2001. ⵉⵙⵔⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵣⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴰⴷ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰ ⵉⵎⵙⵎⴰⵍⵏ (ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵔ) ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⴰ, ⴷ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏ.

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵇⵇⴰ ⵉⵅⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴳ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵢⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵅⴼ ⵢⵉⵏⵏⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ.

ⵢⵓⵎⴰ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵎⴽⴰⵍⵜ, ⵍⵍⵉⴳ ⴼⵔⵓⵔⵉⵏⵜ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ 19 ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⴰⵍⵏ ⵉⵙⵎ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ. ⵉⵙⵎⵍ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵙⵙⵏⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⵉ ⵙ ⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵎ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⴷ ⵡⴰⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ.