ⵜⵉⵎⵙⵜⴰⵢ ⵣⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

img_parution

ⵜⴳⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ ⵙⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵓⵎⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⵏⵖ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵓⵍ ⵃⴹⴰⵏⵜ ⵜⴽⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵜⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⵉⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰ ⴰⴱⴰⵖⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵏⵉⵏ. ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵜⵎⴰⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴰⵔⴰⵏ.