ⴰⵥⵟⵟⴰ

ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ:

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ:

 1. ⵜⴰⵏⴱⴷⴰⴷⵜ

 2. ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

 3. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵉⵎ ⵉⵏⴼⴰⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

 4. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ

 5. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

 6. ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ:

 1. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙ

 2. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⴷⵉⴷⴰⴽⵜⵉ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵏ

 3. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵏⴹⴰⵏⵉⵏ

 4. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ

 5. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ, ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⵉⵙⵍⵉⵥⵉⵕⵜ

 6. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵓⵏⵜⴰⵎ ⴷ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

 7. ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ